Бухоблік за ПН(С)БО

Відеозапис онлайн-курсу
+
+
%
%
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
Мар'яна Кавин
Cпікер
%
+
Що включено у вартість
✔ Доступ до медіаматеріалів 15-ти вебінарів
Фішка курсу – наскрізна задача – від первинних документів із бухпроведенням до складання оборотно – сальдової відомості, шахматки, балансу та фінрезів
✔ Конспект (стандарти обліку, методичні рекомендації, основні нормативні акти, що регулюють ведення бухобліку в Україні)
✔ Ексель-таблиці із формулами (для подальшого використання у практиці)
✔ Тести (разом 140 тестів)
✔ Задачі (разом 42 задачі)
Вартість навчання:
6 465 грн
5 965 грн
Програма курсу

  ВЕБІНАР 1

Регулювання бухобліку в Україні

 – від чого залежить, за якими стандартами обліку НП(С)БО чи МСФЗ вести облік

 – як організувати бухоблік на підприємстві

 – основоположні припущення, межа суттєвості, вартісні критерії

 – роль наказу про облікову політику та внутрішніх положень

 – відповідальність бухгалтера та головного бухгалтера

 – величина суб’єкта господарювання та вибір необхідної форми для

 – подання фінансової звітності – основні правила

Первинні документи

 – основне, що потрібно знати бухгалтеру про договори

 – первинка, її різновиди та облікові регістри

 – форма первинного документу, реквізити та дата проведення в обліку документу

 – огляд усіх бухгалтерських рахунків та первинних документів, що використовуються до них

 – паперова та електронна форма

 ВЕБІНАР 2

Основні засоби – част.1

 – первинні документи, що передбачені для обліку операцій із основними засобами

 – оприбуткування ( придбання за гроші, отримання в кредит, внесок до статутного капіталу, подароване, отримано по

бартеру)

 – амортизація (методи розрахунку, перший та останній місяць, зміна методу та строку корисного використання)

 – подальші витрати на утримання основних засобів ( ремонт поточний, техогляд, модернізація, капітальний ремонт

та поліпшення) 

 – перевірка тестів по темі 1 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 1 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 3

Основні засоби – част.2

 – переоцінка основних засобів

 – вибуття основних засобів ( ліквідація, продаж за гроші, внесок до статутного капіталу, подаровані основні засоби)

 – необоротні активи до вибуття 

 – малоцінні необоротні матеріальні активи

 – ремонт орендованих основних засобів

 – перевірка тестів по темі 2 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 2 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 4

Зменшення корисності:

– що таке “тест на обезцінення”,

– ознаки зменшення корисності,

– розрахунок втрати та відновлення корисності

  Теорія вартості грошей в часі :

– розрахунок теперішної та майбутньої вартості,

– застосування Таблиць дисконтування,

– розрахунок через формули, числові приклади

 Інвестиційна нерухомість

 – Визнання, подальший облік та вибуття

 – зміна призначення інвестиційної нерухомості

 – перевірка тестів по темі 3 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 3 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” , НП(С)БО 28 “Зменшення корисності”

ВЕБІНАР 5

Нематеріальні активи

 – сайт, ліцензії тощо – коли витрати періоду , а коли капіталізація

 – рекламні ролик та витрати на навчання

 – витрати на дослідження та розробки

 – перевірка тестів по темі 4 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 6-ти задач 4 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

ВЕБІНАР 6

Дохід

 – критерії визнання доходу, особливості визнання у разі надання послуг, виконання робіт та відвантаження товарів

 – пасивні доходи

 – доходи майбутніх періодів

 – відображення доходів у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

 – дата визнання доходу від реалізації товарів, робіт , послуг

 – перехід права власності – визначення моменту

 – співставлення з датою виникнення ПДВ зобов’язання у продавця та права на ПДВ кредит у покупця

 – ПДВ зобов’язання – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 643

 – облік доходів та витрат у неприбуткової організації,

 – комісія на продаж з боку комітента та комісіонера,

 – відображення доходу від транспортно експедиційної діяльності

 – дата та сума визнання доходу від штрафу, пені, неустойки, документальне підтвердження

 – перевірка тестів по темі 5 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 5 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 15 “Доходи”

ВЕБІНАР 7

 Запаси

 – види запасів, оприбуткування, подальший облік та вибуття, уцінка запасів

 – облік МШП

 – облік готової продукції, брак виробництва

 – облік товарів – на складі, товари на комісії та товари в дорозі

 – перевірка тестів по темі 6 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 6 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 9 “Запаси”

ВЕБІНАР 8

 Витрати

 – критерії визнання витрат

 – види витрат – адміністративні, витрати на збут, інші операційні

 – послуги та виробництво – алгоритм закриття виробничих рахунків

 – загальновиробничі витрати- як обрати базу розподілу та розподілити загальновиробничі витрати

 – відображення витрат у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

 – витрати майбутніх періодів 

 – первинні документи та їх застосування для підтвердження витрат: накладні, акти наданих послуг та виконаних робіт

 – авансові звіти, товарно транспортні накладні

 – ПДВ кредит – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 644

 – перевірка тестів по темі 7 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 16 “Витрати”

ВЕБІНАР 9

 Заборгованість: дебіторська та кредиторська

 – Дебіторська заборгованість – поточна та довгострокова, що таке дисконтування.

 – Як продисконтувати заборгованість.

 – Заборгованість сумнівна та безнадійна. 

 – Як порахувати резерв сумнівних боргів. Методи створення резерву, передбачені ПСБ 10

 – Кредиторська заборгованість – її види, визнання та списання

 – ПДВ облік списання дебіторської та кредиторської заборгованості

 – Фінансові інструменти – визнання та подальший облік

 – Дисконтування – алгоритм розрахунку, облік кредиторської та дебіторської заборгованості

 – Облік позик, банківських кредитів

 – Числові приклади та ситуації

 – перевірка тестів по темі 8 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, НП(С)БО 11 “Зобов’язання”, НП(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

 ВЕБІНАР 10

  Забезпечення: випадки створення, використання та інвентаризація. резерв відпусток, резерв під демонтаж,

забезпечення під обтяжливі контракти. Забезпечення під відсутні документи – чи створюються?

 Валютні операції

 – Валютні операції – визнання, обчислення курсових різниць

 – Придбання основних засобів, товарів за валюту

 – Експортна виручка за реалізовані товари, роботи, послуги

 – заборгованість за кредити отримані від нерезидентів

 – перевірка тестів по темі 9 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 9 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

 ВЕБІНАР 11

Облік готівкових та безготівкових операцій

 – облік коштів на розрахунковому рахунку,

 – розподільчому рахунку, електронному ПДВ – рахунку ( 315 та 316 рахунок)

 – кошти в дорозі

 – перевірка тестів по темі 10 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 10-го вебінару

 ВЕБІНАР 12

 Оренда

 – Фінансова оренда в орендаря та орендодавця

 – Операційна оренда в орендаря та орендодавця

 – Числовий приклад фінансового лізингу

 – Числовий приклад оренди операційної

 – перевірка тестів по темі 11 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 11 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 14 “Оренда”

 ВЕБІНАР 13

Капітал та операції з ним:

– Операції із статутним капіталом – внесення, реінвестиція, вилучення капіталу

 – Формування резервного капіталу

 – Нарахування та виплата дивідендів

 – Фінансові інвестиції , облік за методом участі в капіталі

 – перевірка тестів по темі 12 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 12-го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

 ВЕБІНАР 14

 – Податок на прибуток – нарахування у бухобліку, ув’язка з податковою декларацією, податкові різниці – тимчасові та

постійні

 – Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

 – Виправлення помилок. Події після дати балансу – зміна облікової політики, зміна облікової оцінки

 – Приклади відображення в обліку

 – перевірка тестів по темі 13 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 13 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах“,

 НП(С)БО 17 “Податок на прибуток”

 ВЕБІНАР 15

Підсумки. Повтор. Комплексна задача

 – закриття доходів та витрат – 8-ий та 9-ий клас

 – позабалансові рахунки, що це таке та як його застосовувати

 – Аналіз, розв’язок та розбір комплексної задачі

 – Підсумки та повтор усіх тем, складання оборотно- сальдової та шахматної відомості .

 – Облікові регістри.

 – Заповнення форм звітності

 – перевірка тестів по темі 14 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 14 -го вебінару

Курс розрахований на:
головних бухгалтерів, які
вивчали НП(С)БО самостійно

практикуючих бухгалтерів, які хочуть знати
“наші” національні стандарти глибше

бухгалтерів, які ведуть окрему ділянку обліку,
але мріють стати голбухом

Хто буде говорити?
Мар'яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"

Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;

Загалом проведено більше 500 очних та он-лайнових семінарів на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;

Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"

Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;