Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Відеозапис онлайн-курсу
+
+
%
%
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
Мар'яна Кавин
Cпікер
%
+
Як отримати доступ до курсу:
Що включено у вартість
Відеозаписи модулів, що включають 15-ть вебінарів, тривалістю 2, 5 год. кожний

Матеріали модулів, а саме: теоретична та практична частини

Слайди всіх 15-ти вебінарів
Вартість навчання:
5 400 грн
4 900 грн
Кому буде корисно:
бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, аудиторам, ревізорам, які ПЕРЕХОДЯТЬ на міжнародні стандарти фінансової звітності
учасникам, які не мають наміру та потреби переходити на міжнародні стандарти фінансової звітності, але бажають розвиватися та професійно рости
Програма курсу:
Модуль 1
1) ВВЕДЕННЯ В КУРС (2,5 год.)
 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов'язок?
 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.
 • Відмінності МСФЗ та ПСБО
 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.
 • План рахунків: рекомендації по розробці.
 • Концептуальна основа фінансової звітності
2) МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част. (2,5 год.)
 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці
 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,
 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів
 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об'єктів.
 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.
 • Перегляд термінів нарахування амортизації.
 • Консервація об'єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби
 • Облік МНМА
 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.
 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень
3) МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част. (2,5 год.)
 • Вибуття основних засобів у зв'язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін
 • Переоцінка основних засобів – право чи обов'язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок
 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів
 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
4) МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ (2,5 год.)
 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.
 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.
 • Зменшення корисності та відновлення корисності
 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.
 • Вартість грошей в часі
 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості
 • Користування таблицями дисконтування
 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
5) МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ». (1 год.)
 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.
 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.
 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.
 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
6) МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ. (1,5 год.)
 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості
 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки
 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація
 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості
 • Вибуття інвестиційної нерухомості
 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
Модуль 2
1) МСФЗ (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ. (1 год.)
 • Кваліфікований актив – як класифікувати
 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація
 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації
 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за - МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: (1,5 год.)

 • Класифікація та визнання нематеріальних активів
 • Строк корисного використання нематеріальних активів
 • НМА без встановленого строку корисного використання
 • "Особливі" нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама, гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи
 • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
2) МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ» (2,5 год.)
 • Облік торгових та грошових знижок
 • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу
 • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.
 • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов'язані із собівартістю
 • Облік "особливих" запасів – побічна продукція, тара та упаковка
 • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки
 • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей
 • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.
 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за
 • МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
3) МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда" (2,5 год.)
Облік оренди в орендаря:

 • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.
 • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.
 • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».
 • Подальша оцінка.
 • Подання у фінансовій звітності.
 • Розкриття інформації орендарем.
Облік оренди в орендодавця:

 • Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної
 • Первісне визнання та подальша оцінка
 • Облік компенсації комунальних послуг
 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за
 • МСФЗ та національними стандартами ПСБО
4) МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ (2,5 год.)
 • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат
 • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць
 • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал
 • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках
 • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
5) МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ (0,5 год.)
 • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності
 • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому
 • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ (2 год.)

 • Умовні зобов'язання та активи – особливості визначення
 • Види забезпечень та резервів
 • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми
 • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит
 • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу
 • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
Модуль 3
1) МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ» (2,5 год.)
 • Визнання та оцінка, типи виручки
 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)
 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).
 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку
 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов'язаннями.
 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов'язання.
 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.
 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності
 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
2) МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ» (1 год.)
 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості
 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.
 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток (1,5 год.)

 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати
 • Ув'язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток
3) МСФЗ (IFRS) 9 "ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" (2,5 год.)
 • Класифікація фінансових активів
 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами
 • Характеристика грошових потоків по інструменту
 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?
 • Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю
 • Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал
 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
4) МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ (2,5 год)
 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки
 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів
 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток
 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика
 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності
 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
5) МСБО (IAS) 28 "ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ" (2,5 год.)
 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу
 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації
 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
 • Повтор всіх тем 3-ох модулів

+ 51 ЗАДАЧА (умова , розбір та аналіз розв’язку)

Хто буде говорити?
Мар'яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"

Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;

Загалом проведено більше 500 очних та он-лайнових семінарів на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;

Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"

Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;