Практичний онлайн-курс для бухгалтерів
CAP/CIPA Міжнародна сертифікація бухгалтерів-практиків
+
+
%
%
практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р
Мар'яна Кавин
Cпікер
%
+
Фінансовий облік-1
Знижка діє лише при купівлі 2-х курсів за програмою сертифікації CAP/CIPA на вибір!
Що включено у вартість

✔ відеозапис 15-ти вебінарів тривалістю 2,5 год. кожен

✔ Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

✔ Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами

Вартість навчання:
6 555 грн
6 555 грн
Програма курсу

ВЕБІНАР 1

Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

Доходи і витрати. Закривають проводки

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

ВЕБІНАР 2

Тимчасова вартість грошей 

– Основне поняття тимчасової вартості грошей

– Прості відсотки

– Складні відсотки

– Ануїтети

– Майбутня вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Майбутня вартість ануїтету до оплати

– Наведена вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Наведена вартість ануїтету до оплати

ВЕБІНАР 3

Короткострокові активи 

– Поняття «короткострокові активи» і їх класифікація

– Грошові кошти

– Поняття «грошові кошти» та «еквіваленти грошових коштів »

– Відображення операцій з обліку грошових коштів

– Система внутрішнього контролю руху грошових коштів

– Рахунки до отримання. Контрактні активи і контрактні зобов’язання.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

– Визнання контрактного активу і контрактного зобов’язання.

– Безнадійні борги по торгової заборгованості оцінка безнадійних боргів.

– Відображення безнадійної дебіторської заборгованості

ВЕБІНАР 4

Запаси

– Первісне визнання запасів

– Системи обліку запасів

– Методи розрахунку собівартості запасів

– Оцінка запасів на дату звіту

– Іноземна валюта

– Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

ВЕБІНАР 5-6

Довгострокові активи 

– Поняття «довгострокові активи» і їх класифікація

– Основні засоби

– Вартість придбання основних засобів

– Подальші витрати

– Переоцінка

– Амортизація. Методи нарахування амортизації.

– Припинення визнання основних засобів

– Знецінення основних засобів

– Розкриття інформації про основні засоби

ВЕБІНАР 7

Нематеріальні активи

– Гудвіл та інші нематеріальні активи

– Первісне визнання та оцінка

– Подальший облік

– Облік витрат на дослідження і розробки

– Знецінення активів

– Обставини, що вказують на знецінення активів

– Збиток від знецінення

ВЕБІНАР 8

Зобов’язання 

– Поняття «зобов’язання» і їх класифікація

– Короткострокові зобов’язання

– Рахунки до оплати

– Векселі до оплати. Процентні векселі

– Безпроцентні векселя. Облік безвідсоткових векселів

– Податки до сплати

– Нараховані зобов’язання

– Поточна частина довгострокових боргових зобов’язань

– Довгострокові зобов’язання

  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та умовні активи 

– Поняття «оціночні зобов’язання»

– Нарахування та облік оціночних зобов’язань

– Облік умовних зобов’язань і умовних активів

– Розкриття інформації про оціночних зобов’язання, умовних активах і умовні зобов’язання

ВЕБІНАР 9

Оренда 

– Поняття «оренда»

– Класифікація оренди

– Облік операційної оренди

– Облік фінансової оренди

ВЕБІНАР 10

Виручка 

– П’ятикрокова модель

– Контрактні активи та контрактні зобов’язання

– Відстрочка платежу та відстрочка реалізації

– Гарантія звичайна та розширена, знижки за лояльність

ВЕБІНАР 11

Фінансові інструменти 

– Поняття «фінансові інструменти»

– Визнання і оцінка фінансових активів

– Визнання резервів на знецінення фінансового активу виходячи з розмірів очікуваних кредитних збитків

– Визнання і оцінка фінансових зобов’язань

– Облік облігацій, амортизація дисконту або премії за облігаціях

  Капітал 

– Статутний капітал акціонерної компанії

– Поняття і види акцій.

– Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку за номінальною вартістю.

– Статутний капітал неакціонерних компаній.

– Нерозподілений прибуток.

– Дивіденди. Види дивідендів. відображення грошових дивідендів.

ВЕБІНАР 12

Події після звітної дати. Виправлення помилок

– Поняття «події після звітної дати»

– Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

– Невідредаговані події після звітної дати

– Розкриття інформації про події після звітної дати

– Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

– Облікова політика, зміна облікової політики

– Поняття і види помилок

– Виправлення помилок

ВЕБІНАР 13

Податки на прибуток

– Поняття «податок на прибуток»

– Податкова база активів і зобов’язань

– Визнання поточних і відкладених податкових зобов’язань та податкових активів

– Оподатковуваний прибуток. Різниці між обліковою та оподатковуваним прибутком

Підготовка основних фінансових звітів 

– Підготовка звіту про фінансовий стан

– Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів 

– Визначення

– Види діяльності, що подаються в звіті

– Подання даних про рух грошових коштів від операційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

ВЕБІНАР 14

Основи консолідації 

– Поняття «консолідація»

– Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Професійна етика 

– Поняття «професійна етика»

– Структура кодексу етики

– Фундаментальні принципи

ВЕБІНАР 15

Розв’язки екзаменаційних задач

Курс розрахований на:

бухгалтерам, головним бухгалтерам, аудиторам, ревізорам, студентам, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету “Фінансовий облік” за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

фахівцям, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях

всіх, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

Хто буде говорити?
Мар'яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"

Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;

Загалом проведено більше 500 очних та он-лайнових семінарів на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб;

Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"

Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;