Пакет 3
Програма вебінарів Дія Сіті
Вебінар 1 "Дія Сіті"
1. Види та бізнес моделі ІT-бізнесу
2. Правовий режим, цілі Дія Сіті
3. Резиденти та реєстр Дія Сіті
4. Порядок набуття статусу резидента Дія Сіті
5. Хто не може бути резидентом Дія Сіті
6. Критерії входу у режим Дія Сіті
7. Кваліфіковані види діяльності
8. Обов'язки резидента Дія Сіті
9. Оподаткування режиму Дія Сіті
10. Гіг- контракти, переваги та недоліки
11. Соціальні гарантії для фахівців режиму Дія Сіті
12. Дія Сіті у законах та нормативних актах України
13. Незалежний аудиторський висновок та звіт про відповідність критеріям та обовязкам резидента Дія Сіті
14. Угоди про неконкуренцію
15.Відповіді на питання
Вебінар 2 Кадри – зарплата- заохочення- дивіденди- Оподаткування
Винагорода та соціальний пакет для працівників:
1. Особливості трудових відносин – коли можна договори цивільно правового характеру, а коли тільки трудові відносини
2. Дистанційна та надомна робота – особливості застосування та документальне оформлення, зразки договорів про надомну та дистанційну роботу
3. Витрати на навчання персоналу – варіанти
4. Соціальний пакет на утримання працівників: обіди, спорт та розваги, подарунки
5. Розподіл прибутку: виплата дивідендів. Розрахунок, документальне оформлення, оподаткування. Загальна та спрощена система, засновники резиденти та нерезиденти, фізичні та юридичні особи

Оподаткування АЙТІ – СФЕРИ:
1. Оподаткування ПДВ – постачання програмної продукції, надання інформатизаційних послуг, техобслуговування, роялті
2. Робота з нерезидентами (імпорт): придбання послуг та програм в нерезидента, виплата роялті та придбання реклами в інтернеті
3. Робота з нерезидентами (експорт): постачання ІТ послуг, програмного забезпечення, роялті
4. Податок на прибуток у сфері ІТ послуг
5. Єдиний податок для ФОП та юридичних осіб у сфері ІТ – послуг
6. Відповіді на питання
Програма онлайн-курсу МСФЗ
МОДУЛЬ 1
ВЕБІНАР 1
ВВЕДЕННЯ В КУРС: (2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов'язок?
 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.
 • Відмінності МСФЗ та ПСБО
 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.
 • План рахунків: рекомендації по розробці.
 • Концептуальна основа фінансової звітності
ВЕБІНАР 2
МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.: (2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці
 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,
 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів
 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об'єктів.
 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.
 • Перегляд термінів нарахування амортизації.
 • Консервація об'єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби
 • Облік МНМА
 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.
 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень
ВЕБІНАР 3
МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част: (2,5 год.)

 • Вибуття основних засобів у зв'язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін
 • Переоцінка основних засобів – право чи обов'язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок
 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів
 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах
Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
ВЕБІНАР 4
МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ (2,5 год.)

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.
 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.
 • Зменшення корисності та відновлення корисності
 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.
 • Вартість грошей в часі
 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості
 • Користування таблицями дисконтування
 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.
Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
ВЕБІНАР 5
МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: (1 год.)

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.
 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.
 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.
 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.
Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ (1,5 год.)
 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості
 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки
 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація
 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості
 • Вибуття інвестиційної нерухомості
 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.
Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
МОДУЛЬ 2
ВЕБІНАР 1 МСБО (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ: (1 год.)
 • Кваліфікований актив – як класифікувати
 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація
 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації
 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)


 • МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: (1,5 год.)
  • Класифікація та визнання нематеріальних активів
  • Строк корисного використання нематеріальних активів
  • НМА без встановленого строку корисного використання
  • "Особливі" нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама
  • гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи
  • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.
  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2 МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ»: (2,5 год.)
 • Облік торгових та грошових знижок
 • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу
 • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.
 • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов'язані із собівартістю
 • Облік "особливих" запасів – побічна продукція, тара та упаковка
 • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки
 • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей
 • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.
 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 3 МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда" (2,5 год.) Облік оренди в орендаря:
 • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.
 • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.
 • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».
 • Подальша оцінка.
 • Подання у фінансовій звітності.
 • Розкриття інформації орендарем.
 • Облік оренди в орендодавця:
  • Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної
  • Первісне визнання та подальша оцінка
  • Облік компенсації комунальних послуг
  • Рзкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.
  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за МСФЗ та національними стандартами ПСБО

ВЕБІНАР 4 МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: (2,5 год.)
 • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат
 • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць
 • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал
 • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках
 • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: (0,5 год.)
 • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності
 • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому
 • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ:
(2 год.)
 • Умовні зобов'язання та активи – особливості визначення
 • Види забезпечень та резервів
 • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми
 • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит
 • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу
 • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
МОДУЛЬ 3
ВЕБІНАР 1 МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ» (2,5 год.)
 • Визнання та оцінка, типи виручки
 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)
 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).
 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку
 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов'язаннями.
 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов'язання.
 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.
 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності
 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2 МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ» (1 год.)
 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості
 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.
 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток (1,5 год.)
 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати
 • Ув'язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

ВЕБІНАР 3 МСФЗ (IFRS) 9 "ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ": (2,5 год.)
 • Класифікація фінансових активів
 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами
 • Характеристика грошових потоків по інструменту
 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?
 • Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю
 • Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал
 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 • ВЕБІНАР 4 МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ (2,5 год)
 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки
 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів
 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток
 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика
 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності
 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 МСБО (IAS) 28 "ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ": (2,5 год.)
 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу
 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації
 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності
 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)
 • Повтор всіх тем 3-ох модулів
Програма вебінару "Інтернет-торгівля: від організації до оподаткування
Інтернет – магазин: організація та запуск процесу
● Правове регулювання інтернет-торгівлі: оферта, права та обов'язки покупця та продавця, відповідальність за неналежне виконання умов договору
● Що не можна продавати через інтернет-магазин
● Ідентифікація покупця, конфіденційність,
● Що слід знати про порушення прав споживача
● Вибір необхідних КВЕДІВ
● Можливі варіанти організації бізнес-процесів: від придбання товару до продажу покупцеві, питання доставки та прийому платежів
● Різновиди оферти, документація інтернет-магазину у разі придбання, доставки товару та його повернення
● Розбираємо усі можливі варіанти способів доставки товару до Покупця
Оплата за товар, прийом платежів , РРО (ПРРО)
● Застосування РРО (ПРРО) : у яких випадках застосування РРО (ПРРО) буде обов'язком, огляд позиції фіскалів та судової практикита способи прийому платежу
● Особливості використання платіжних систем, платіжних застосунків та платіжних карток (Лігпей, Фонді, Портмоне, Приват 24, Ощад 24, монобанк тощо)
● Передоплата та післяплата
● Повернення платежу та повернення товару
● послуги еквайрингу
● на яку суму формуємо дохід та оподатковуємо
● оплата через Пост фінанс
● оплата через банк чи ПКТС
● на яку дату пробивати чек
● особливості прийому платежів через посередників
Вибір оптимальної схеми оподаткування
Спрощена система оподаткування: особливості організації та оподаткування інтернет- торгівлі у юридичної особи та підприємця
● Особливості організації та оподаткування інтернет-торгівлі у юридичної особи на спрощеній системі оподаткування
● Обираємо вигідну групу спрощеної системи оподаткування
● Заборонені види діяльності для спрощенця
● Особливості застосування РРО (ПРРО) для ФОП-єдинника
● Застосування посередницьких схем – як інструмент оптимізації податків

Загальна система оподаткування: особливості організації та оподаткування інтернет- торгівлі у юридичної особи та підприємця
● Особливості організації та оподаткування інтернет-торгівлі у юридичної особи на загальній системі оподаткування
● Оподаткування ФОП-а на загальній системі – ПДВ, ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Розрахунок на числовому прикладі
● РРО у ФОП-загальносистемника

Підсумки щодо вибору системи оподаткування: юридична особа чи підприємець, загальна чи спрощена система оподаткування.