Пакет 4 САР
Фінансовий облік-1

ВЕБІНАР 1

Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

Доходи і витрати. Закривають проводки

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

ВЕБІНАР 2

Тимчасова вартість грошей 

– Основне поняття тимчасової вартості грошей

– Прості відсотки

– Складні відсотки

– Ануїтети

– Майбутня вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Майбутня вартість ануїтету до оплати

– Наведена вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Наведена вартість ануїтету до оплати

ВЕБІНАР 3

Короткострокові активи 

– Поняття «короткострокові активи» і їх класифікація

– Грошові кошти

– Поняття «грошові кошти» та «еквіваленти грошових коштів »

– Відображення операцій з обліку грошових коштів

– Система внутрішнього контролю руху грошових коштів

– Рахунки до отримання. Контрактні активи і контрактні зобов’язання.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

– Визнання контрактного активу і контрактного зобов’язання.

– Безнадійні борги по торгової заборгованості оцінка безнадійних боргів.

– Відображення безнадійної дебіторської заборгованості

ВЕБІНАР 4

Запаси

– Первісне визнання запасів

– Системи обліку запасів

– Методи розрахунку собівартості запасів

– Оцінка запасів на дату звіту

– Іноземна валюта

– Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

ВЕБІНАР 5-6

Довгострокові активи 

– Поняття «довгострокові активи» і їх класифікація

– Основні засоби

– Вартість придбання основних засобів

– Подальші витрати

– Переоцінка

– Амортизація. Методи нарахування амортизації.

– Припинення визнання основних засобів

– Знецінення основних засобів

– Розкриття інформації про основні засоби

ВЕБІНАР 7

Нематеріальні активи

– Гудвіл та інші нематеріальні активи

– Первісне визнання та оцінка

– Подальший облік

– Облік витрат на дослідження і розробки

– Знецінення активів

– Обставини, що вказують на знецінення активів

– Збиток від знецінення

ВЕБІНАР 8

Зобов’язання 

– Поняття «зобов’язання» і їх класифікація

– Короткострокові зобов’язання

– Рахунки до оплати

– Векселі до оплати. Процентні векселі

– Безпроцентні векселя. Облік безвідсоткових векселів

– Податки до сплати

– Нараховані зобов’язання

– Поточна частина довгострокових боргових зобов’язань

– Довгострокові зобов’язання

  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та умовні активи 

– Поняття «оціночні зобов’язання»

– Нарахування та облік оціночних зобов’язань

– Облік умовних зобов’язань і умовних активів

– Розкриття інформації про оціночних зобов’язання, умовних активах і умовні зобов’язання

ВЕБІНАР 9

Оренда 

– Поняття «оренда»

– Класифікація оренди

– Облік операційної оренди

– Облік фінансової оренди

ВЕБІНАР 10

Виручка 

– П’ятикрокова модель

– Контрактні активи та контрактні зобов’язання

– Відстрочка платежу та відстрочка реалізації

– Гарантія звичайна та розширена, знижки за лояльність

ВЕБІНАР 11

Фінансові інструменти 

– Поняття «фінансові інструменти»

– Визнання і оцінка фінансових активів

– Визнання резервів на знецінення фінансового активу виходячи з розмірів очікуваних кредитних збитків

– Визнання і оцінка фінансових зобов’язань

– Облік облігацій, амортизація дисконту або премії за облігаціях

  Капітал 

– Статутний капітал акціонерної компанії

– Поняття і види акцій.

– Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку за номінальною вартістю.

– Статутний капітал неакціонерних компаній.

– Нерозподілений прибуток.

– Дивіденди. Види дивідендів. відображення грошових дивідендів.

ВЕБІНАР 12

Події після звітної дати. Виправлення помилок

– Поняття «події після звітної дати»

– Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

– Невідредаговані події після звітної дати

– Розкриття інформації про події після звітної дати

– Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

– Облікова політика, зміна облікової політики

– Поняття і види помилок

– Виправлення помилок

ВЕБІНАР 13

Податки на прибуток

– Поняття «податок на прибуток»

– Податкова база активів і зобов’язань

– Визнання поточних і відкладених податкових зобов’язань та податкових активів

– Оподатковуваний прибуток. Різниці між обліковою та оподатковуваним прибутком

Підготовка основних фінансових звітів 

– Підготовка звіту про фінансовий стан

– Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів 

– Визначення

– Види діяльності, що подаються в звіті

– Подання даних про рух грошових коштів від операційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

ВЕБІНАР 14

Основи консолідації 

– Поняття «консолідація»

– Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Професійна етика 

– Поняття «професійна етика»

– Структура кодексу етики

– Фундаментальні принципи

ВЕБІНАР 15

Розв’язки екзаменаційних задач

Програма онлайн-курсу "Право в Україні"
День 1:
Тема 1: ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Тема 2: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Право в системі нормативного регулювання: загальна характеристика та особливості національної системи права

1.2. Законодавство і інші джерела права: загальна характеристика та особливості
національної системи законодавства

1.3.Дія нормативно-правових актів у часі і просторі, по колу осіб

1.4.Застосування права як особлива форма його реалізації

2.1. Загальні правові положення про суб'єктів господарювання

2.2. Особливості правового положення підприємств

2.3. Особливості правового становища господарських товариств

2.4. Особливості правового становища об'єднань підприємств

2.5. Особливості правового статусу фізичної особи як суб'єкта господарювання та інших суб'єктів у сфері господарювання

День 2:
Тема 3: ПРАВОВІ ОСНОВИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ГОСПОДРЮВАННЯ
3.1. Загальні правові положення майнових відносин в сфері господарювання

3.2. Правові основи використання природних ресурсів у сфері господарювання

3.3. Правові основи використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

3.4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

День 3:
Тема 4: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
4.1. Загальні правові положення про господарські зобов'язання

4.2. Договір як підстава виникнення господарських зобов'язань

4.3. Виконання і припинення господарських зобов'язань
День 4:
Тема 5: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
5.1 Позадоговірні зобов'язання

5.2 Окремі види договорів у сфері господарської діяльності
День 5:
Тема 6: ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом
6.1. Загальні основи початку господарсько-правової відповідальності учасників господарських відношень

6.2. Відшкодування збитків у сфері господарювання

6.3. Штрафні та оперативно-господарські санкції

6.4. Адміністративно-господарські санкції
День 6:
Тема 7: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
7.1. Загальні положення правового регулювання трудових відносин

7.2. Трудовий договір

7.3. Робочий час

7.4. Час відпочинку

7.5. Оплата праці

7.6. Дисципліна праці

7.7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

7.8. Охорона праці

7.9. Трудові спори
День 7:
Тема 8: Особливості правового регулювання окремих видів діяльності в сфері господарювання
Тема 9: Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
8.1. Правове регулювання біржової торгівлі

8.2. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

8.3. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

8.4. Правове регулювання страхової діяльності

9.1. Загальні початку правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9.2. Правовий режим іноземних інвестиції
День 8:
Тема 10: Кримінальна та адміністративна відповідальність за деякі правопорушення, пов'язані з господарською, службової та трудовою діяльністю
Тема 11: Процесуальні засади захисту в суді прав і законних інтересів суб'єктів
господарювання та їх працівників
Підготовка до іспиту в розрізі аналізу анонсу іспиту

Програма онлайн-курсу "Управлінський облік"

  ЗАНЯТТЯ 1

• Основи управлінського обліку: стратегія, цілі, завдання.
• Класифікація витрат: для оцінки запасів, для прийняття рішень, для планування та контролю.

 ЗАНЯТТЯ 2

• Моделі поведінки та функція витрат.

ЗАНЯТТЯ 3

• Метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) з повним розподілом виробничих витрат («Абсорпшен-кост»).

ЗАНЯТТЯ 4, 5

• Маржинальний метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) («Директ-кост»).

ЗАНЯТТЯ 6

• Прийняття рішень по ціноутворенню.

ЗАНЯТТЯ 7

• Аналіз беззбитковості (аналіз взаємозв’язку «витрати, обсяг діяльності, прибуток» (CVP- аналіз): ціль та методи.

ЗАНЯТТЯ 8

 • Аналіз чутливості прибутку до змін затрат, ціни та обсягів продажу.

ЗАНЯТТЯ 9, 10

 • Система позамовного калькулювання витрат.

ЗАНЯТТЯ 11

 • Розподіл виробничих накладних витрат.

ЗАНЯТТЯ 12

 • АВС-костинг (калькулювання по видах діяльності).

ЗАНЯТТЯ 13, 14

• Система попроцесного калькулювання витрат.

 ЗАНЯТТЯ 15

• Нормативні та понаднормативні втрати.

 ЗАНЯТТЯ 16

• Облік браку при наявності незавершеного виробництва.

 ЗАНЯТТЯ 17

 • Облік та розподіл витрат комплексного виробництва.

 ЗАНЯТТЯ 18

• Облік побічної продукції спільного виробництва по фактичному виробництві та фактичній реалізації.

 ЗАНЯТТЯ 19

• Управління товарно-матеріальними запасами.

 ЗАНЯТТЯ 20

• Бюджетування діяльності підприємства: види бюджетів, технологія складання основного бюджету.

 ЗАНЯТТЯ 21, 22

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні маржинального методу обліку витрат

 ЗАНЯТТЯ 23, 24

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні методу обліку повних витрат.
Програма онлайн-курсу "Податки в Україні"
Модуль 1 Податок на прибуток
Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати
Об'єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»
База оподаткування та ставки податку
Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Практичні кейси
Аналіз перехідних операцій
Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»
Особливості перенесення збитків минулих періодів
Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність.
Існуючі варіанти виправлення та вибір оптимального
"Ув'язка" форм фінансової звітності з декларацією
Розв'язок тестів, задач у тому числі екзаменаційних.
Модуль 2 ПДФО
Нарахування та виплата доходу фізичним особам
Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять
Розрахунок оподаткування відпускних та компенсації при звільненні
Розрахунок та оподаткування лікарняних
Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань
Відповідальність за порушення законодавства про працю.
Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота забезпечення робочих місць для інвалідів
Єдиний соціальний внесок
База нарахування ЄСВ
Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам
Штрафні санкції
Звітність

Податок з доходів фізичних осіб та військовий збір

Критерії визнання оподатковуваного доходу
Податкова знижка та податкова соціальна пільга – критерії для застосування
«Натуральний» коефіцієнт
Податкові агенти, відповідальність
Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб
Декларування доходів
Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
Заповнення книги обліку доходів і витрат
Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність
Практичні кейси, розв'язок тестів, задач у тому числі екзаменаційних.
Модуль 3 Спрощена система
Групи: критерії віднесення.
Вибір ЄП як системи оподаткування
Особливості первинної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності
Ставки ЄП і ПДВ – особливості
Види діяльності, що дозволені, вибір оптимальної групи ЄП
Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
Зміна групи ЄП: право і обов'язок
Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов'язок
Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
Застосування РРО, Облік та звітність у платників ЄП

Практичні кейси
На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?
Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?
Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.
Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?
Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.
Практичні кейси, розв'язок тестів, задач у тому числі екзаменаційних.
Модуль 4. ПДВ
Поняття «платник – особа»
Платник-отримувач послуг від нерезидентів
Реєстрація платником ПДВ- обов'язкова та добровільна
Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
Об'єкт оподаткування, та місце постачання товарів та послуг
Дата виникнення податкових зобов'язань
Порядок визначення бази оподаткування
Коригування податкових зобов'язань.
Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
Податковий кредит – дата виникнення , підстави
Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК
Податкова накладна (зведена, підсумкова)
Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.
Модуль 5. Адміністрування та місцеві податки
Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна
Права та обов'язки органів Державної фіскальної служби України
Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання
Адреса суб'єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.
Податкова декларація (розрахунок) – обов'язкові реквізити, підписанти
Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального
Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді
Сплата узгодженого податкового зобов'язання
Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ
Акцизний податок
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Екологічний податок
Рентна плата
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні
Плата за користування надрами
Податок на майно
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Збір за спеціальне використання води
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів